Retningslinjer for personopplysninger i eksterne kontakter

1. Omfanget av personopplysningspolitikken

1.1 

Her er en beskrivelse av hvordan Sweden by Bike AB, org. nr. 559016-06, med adresse Centralplan 3, 111 20 Stockholm. Nr. 559016-0668, med adresse Centralplan 3, 111 20 Stockholm ("Sweden by Bike", "oss" eller "vi") behandler personopplysninger. Plattformen norwaybybike.com drives av Sweden by Bike AB.

1.2 

Vi prioriterer personvern høyt. Vi bestreber oss på å beskytte personopplysningene dine på best mulig måte og sørge for at behandlingen av dem skjer på en korrekt og lovlig måte.

1.3 

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan ulike typer personopplysninger kan behandles og til hvilket formål vi behandler dem. Vi forklarer også hvordan vi behandler personopplysninger og hvilke valg og rettigheter du som kunde eller leverandør har i forbindelse med dette. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen vår nøye og gjør deg kjent med innholdet.

1.4 

Merk at denne personvernerklæringen gjelder håndtering av personopplysninger som Sweden by Bike er personopplysningsansvarlig for. Det betyr at vi er ansvarlige for håndteringen og behandlingen av personopplysningene dine. Det betyr også at det er til Sweden by Bike du skal henvende deg med spørsmål eller kommentarer, eller hvis du vil utøve noen av de rettighetene du har i forbindelse med vår håndtering av personopplysningene dine.

1.5 

Det er disse bestemmelsene om behandling av personopplysninger som vi bruker når vi behandler personopplysninger som vi har samlet inn fra deg.

2. Når det gjelder personopplysninger som håndteres

2.1 

Nedenfor kan du se hvilke ulike personopplysninger om deg som vi kan behandle og som kan knyttes til deg som forbruker eller næringsdrivende hos Norway by Bike:
(a) navn
(b) personnummer
(c) organisasjonsnummer for det enkelte selskap
(d) adresse
(e) e-postadresse
(f) telefonnummer
(g) bilde
(h) innlegg i sosiale medier
(i) IP-adresse
(j) kredittopplysninger
(k) ordrenummer
(l) kundenummer
(m) kontonummer

2.2 

Dersom du er kontaktperson for et selskap som kjøper varer fra Norway by Bike eller er leverandør til oss, kan følgende personopplysninger som vi håndterer, tilordnes deg:
(a) navn
(b) e-postadresse
(c) telefonnummer
(d) adresse
(e) kundenummer
(f) informasjon om arbeidsgiveren din
(g) din tittel

3. Formål med behandlingen og rettslig grunnlag

3.1 

Når det gjelder deg som forbruker hos Norway by Bike, behandler vi personopplysningene dine i punkt 2.1 (a) - (f) og 2.1 (j) - (m) ovenfor med det formål å administrere våre kundeforhold, levere varer og yte support. Behandlingen skjer på grunnlag av at det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg.

3.2 

Videre behandler vi personopplysningene dine i punkt 2.1 (a), (d), (e), (f), (g) og (h) ovenfor med det formål å markedsføre våre varer og tjenester og kunne kommunisere med deg som forbruker. Behandlingen skjer på grunnlag av vår berettigede interesse i å nå ut med markedsføring.

3.3 

Når det gjelder deg som frivillig publiserer informasjon om Sweden by Bike i sosiale medier, behandler vi dine personopplysninger, punkt 2.1 (a), (g), (h) og (i) ovenfor, med det formål å administrere våre kundeforhold og markedsføre våre varer og tjenester. Behandlingen skjer på grunnlag av vår berettigede interesse i å nå ut med markedsføring.

3.4 

Ved kjøp av fakturaer kan vi behandle ditt personnummer og kredittopplysninger, punkt 2.1 (b) og (j) ovenfor. Dette gjøres på grunnlag av at det er klart begrunnet i hensynet til sikker identifisering.

3.5 

Når det gjelder deg som kontaktperson for en bedriftskunde eller leverandør til Sweden by Bike, behandler vi personopplysningene dine i punkt 2.2 (a) - (g) ovenfor med det formål å administrere våre kunde- og leverandørforhold, levere varer, yte support og markedsføre våre varer og tjenester. Behandlingen skjer på grunnlag av vår berettigede interesse i å effektivisere vår virksomhet og vår kontakt med kunder og leverandører, samt å nå ut med markedsføring. I situasjoner der Sweden by Bike selger varer eller tjenester til et selskap der du er kontaktperson, skjer behandlingen på grunnlag av at det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg.

3.6 

Når det gjelder kontaktpersoner hos bedriftskunder og leverandører, behandler vi personopplysningene dine i punkt 2.2 (a) - (b), (d) og (e) ovenfor (og hvis du er et enkeltpersonforetak, personnummeret ditt i henhold til punkt 2.1 (b) for statistikk og analyse av salget. Behandlingen skjer på grunnlag av vår berettigede interesse i å kunne følge opp og analysere salget.

4. Lagring av personopplysninger

4.1 

Når det gjelder deg som forbruker, lagrer vi personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Hvis du har en e-handelskonto hos Norway by Bike og kundeforholdet med oss avsluttes, lagrer vi navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer i maksimalt tolv måneder etter at kundeforholdet er avsluttet. Hvis du ikke har en e-handelskonto hos Sweden by Bike og kundeforholdet med oss avsluttes, lagrer vi navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer i maksimalt seks måneder etter at kundeforholdet er avsluttet.

4.2 

Kredittopplysninger i forbindelse med fakturakjøp slettes innen tre måneder etter at kredittvurderingen er gjennomført.

4.3 

Aktuelle opplysninger som behandles for å administrere kundekonkurranser, slettes innen tre måneder etter at konkurransen er avsluttet.

4.4 

Når det gjelder informasjon som brukere frivillig publiserer på Norway by Bikes sosiale medier, og som den enkelte bruker har mulighet til å slette uten Norway by Bikes medvirkning, har Norway by Bike ikke noe ansvar for å fjerne slik informasjon på eget initiativ innen en viss tidsperiode.

4.5 

Når det gjelder deg som kontaktperson hos en kunde eller leverandør, lagrer vi personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Hvis vi avslutter kunde- eller leverandørforholdet med en aktør der du er kontaktperson, eller hvis din stilling som kontaktperson opphører, lagrer vi personopplysningene dine i seks måneder. Personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne sende markedsføring til deg, lagres inntil du motsetter deg markedsføringen.

4.6 

Når det gjelder deg som kontaktperson hos en bedriftskunde eller leverandør, kan vi behandle personopplysningene dine for statistikk og analyse i en periode på 12 måneder fra det tidspunktet opplysningene ble samlet inn.

4.7 

Ved levering av varer kan navn og adresse lagres i opptil 12 måneder etter transport for å kunne følge opp transporthåndteringen.

4.8 

Vi behandler alltid personopplysningene dine i den grad og i det tidsrommet vi er forpliktet til det i henhold til lov. Eksempler på dette er personopplysninger som er nødvendige å behandle for å sikre korrekt regnskapsføring. Disse opplysningene lagres i syv år etter at regnskapshendelsen har funnet sted.

4.9 

I den grad personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen, eller behandlingen av andre grunner ikke lenger er tillatt, vil opplysningene bli anonymisert eller slettet.

5. Mottaker

5.1 

Vi kan utlevere personopplysningene dine til våre personopplysningsassistenter, f.eks. selskaper som arbeider med fakturaadministrasjon, IT- og skytjenester eller frakt og levering. I slike tilfeller inngås det en avtale med en personopplysningsassistent som sikrer at personopplysningene dine kun behandles i samsvar med denne personvernerklæringen.

5.2 

Vi kan også utlevere personopplysningene dine til selskaper som banker og forsikringsselskaper, f.eks. ved kjøp av tilleggsforsikring eller delbetaling. Disse selskapene er selv ansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine.

6. Dine rettigheter

6.1 

Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall å få tilgang til disse personopplysningene samt informasjon om personopplysningene og vår behandling av dem.

6.2 

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet av oss uten ugrunnet opphold. Du har også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger i visse tilfeller, med tanke på formålet med behandlingen.

6.3 

Du har rett til å få personopplysningene dine slettet av oss under visse omstendigheter, f.eks. hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, eller hvis personopplysningene har blitt behandlet ulovlig.

6.4 

Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine i visse tilfeller. Hvis du f.eks. bestrider riktigheten av personopplysningene, kan du kreve at vi begrenser behandlingen av opplysningene i den tiden det tar oss å kontrollere om opplysningene er korrekte.

6.5 

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger som skjer på grunnlag av Norway by Bikes' berettigede interesse. Hvis dette skjer, må vi påvise tvingende legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter for å fortsette behandlingen.

6.6 

Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine i den grad behandlingen skjer for direkte markedsføring. Ved en slik innsigelse vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for dette formålet.

6.7 

Du har under visse omstendigheter rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt oss og som gjelder deg, i et elektronisk format som er alminnelig utbredt. Du har rett til å overføre slike opplysninger til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

6.8 

Hvis du har synspunkter på vår behandling av personopplysningene dine, er du velkommen til å kontakte oss. Du har også rett til å klage på behandlingen av personopplysningene dine til Datatilsynet.

7. Tillegg og endringer

Vi kan gjøre tilføyelser eller endringer i denne personvernerklæringen. Hvis vi gjør det, vil vi publisere de oppdaterte retningslinjene på nettstedet vårt. I så fall ber vi deg om å lese den oppdaterte personvernerklæringen nøye.

8. Ta kontakt med oss

Hvis du ønsker å oppdatere, korrigere eller slette opplysninger vi har om deg, eller bruke rettighetene du har i henhold til det ovenstående, kan du kontakte oss på følgende adresse info@norwaybybike.com.

__________________________

Denne personvernerklæringen gjelder fra 25. mai 2018.